email
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

DB4ALL IS UNIEK!

• Initiatief van bewoners zelf!
• Voortgekomen uit de Tigers Roermond
• Onafhankelijk van formele instanties
• Bereikt, bindt en boeit jongeren, die door instanties niet bereikt worden
• Brugfunctie tussen informeel en formeel
• Creëert eigen vrijwilligers/coaches
• Ontspanning Participatie Educatie Werk

De Stichting Tigers levert al sinds 2002 met verschillende activiteiten een positieve bijdrage aan het ontwikkelen en faciliteren van de jeugd en jongeren. Ze legt daarmee tevens in de gemeente Roermond en dan specifiek in de wijk Donderberg de basis voor een optimaal welzijn van jeugd en jongeren en de wijkbewoners als geheel. Cruciaal voor het goede werk dat de Stichting verricht, is de “eigen” plek.

Een activiteitencentrum -bekend onder de naam DB4ALL- zorgt er sinds 2012 voor dat jongeren te benaderen zijn, onder de aandacht blijven van hulpverleners, niet op straat rondzwerven, weer kansen en mogelijkheden zien, aangesproken worden op hun gedrag, geen overlast meer leveren, etc. Zonder een dergelijk (laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk) activiteitencentrum in de wijk is er geen kans op duurzaam contact met de jongeren.

Voor deze jongeren is het hebben van een “eigen” plek om elkaar te ontmoeten vaak een ontsnappingsmogelijkheid uit een kansarme omgeving. In veel gevallen, daar waar er geen (gereguleerde) ontmoetingsplek aanwezig is, wordt er teruggegrepen op ‘hangplekken’ bij bijvoorbeeld cafés of winkelcentrum en in openbare ruimtes. Overlast ligt dan op de loer. Veel mensen voelen zich onveilig in de buurt van deze ‘hangplekken’ en het risico op overlast stijgt aanzienlijk. Deze jongeren ontsnappen aan controle en aandacht. Ze worden door niemand aangesproken op hun gedrag. Uit verveling en uitzichtloosheid ontstaat vaak een negatieve spiraal van ongewenste zaken die overlast in de stad, wijk of buurt teweegbrengt en de ontwikkeling van de jongeren negatief beïnvloedt. In een glijdende schaal van rotzooi op straat, geluidsoverlast, vandalisme, drugsgebruik, criminaliteit, radicalisering (extreemrechts, extreem-links).

ONZE MISSIE

Het doorbreken van deze spiraal uitzichtloosheid-verveling-overlast-onveiligheid-stigmatisering-uitzichtloosheid kan alleen als aan twee basisvoorwaarden wordt voldaan. Ten eerste is een succesvol contact en daarmee een vertrouwensband met de doelgroep een absolute noodzaak. Ten tweede is het nodig om jongeren uit de verveling en uitzichtloosheid te halen. Zinvolle tijdsbesteding, onderwijs en werk is voor jongeren een noodzaak om zich te kunnen ontwikkelen in de eigen wijk of stad.

Om de ontwikkeling en het creëren van kansen voor jongeren in de gemeente Roermond te stimuleren, is het dus van groot belang om de jeugd en jongeren preventief te benaderen en met hen in contact te treden en de dialoog aan te gaan.

Stichting Tigers Roermond doet dit al ruim tien jaar met veel succes door op straatjongeren te benaderen en hen “eigen” ontmoetingsplekken te bieden (bijvoorbeeld sporthallen, Cruyff Court en DB4ALL), met de gelegenheid er activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden. De stichting Tigers Roermond heeft het vertrouwen van zowel jongeren als de ouders in de wijk. Er is in de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd. Het is de bedoeling om dit staande te houden en verder te ontwikkelen en verbeteren bij DB4ALL.

DB4ALL wil met de activiteiten een positieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen en faciliteren van de jeugd en jongeren en daarmee tevens in de gemeente Roermond en dan specifiek in de Wijk Donderberg de basis leggen voor een optimaal welzijn, van de bewoners en de wijk.

Cruciaal voor het goede werk dat de Stichting verricht is de “eigen” plek. Deze eigen plek is DB4ALL. Dit activiteitencentrum zorgt ervoor dat jongeren te benaderen zijn, onder de aandacht blijven van hulpverleners, niet op straat rondzwerven, weer kansen en mogelijkheden zien, aangesproken worden op hun gedrag, geen overlast meer leveren, etc. Zonder activiteitencentrum is er geen kans op duurzaam contact met de jongeren.

WAAROM WIJ?

Vanuit het huidige activiteitencentrum dat wordt gehuurd en beheerd door DB4ALL, worden allerhande activiteiten verzorgd die bijdragen aan ‘goed burgerschap’ van jongeren. Door sport en spel, ontmoeting, huiswerkbegeleiding, hulp bij relationele, juridische, of sociale problemen, begeleiding naar werk, eigen ondernemerschap, opleiding en scholing worden de kansen voor de doelgroep drastisch verhoogd. En krijgen jongeren weer een goed perspectief vooruitzicht voor hun toekomst. Tot nu toe worden al deze activiteiten verzorgd door vrijwilligers en vooral op ad-hoc basis.

Er wordt gekeken waar de doelgroep behoefte aan – en baat bij heeft en daarop wordt door de vrijwilligers ingesprongen. Het bieden van toekomstperspectief en het laten groeien van jongeren in hun eigen rol en mogelijkheden zijn daarin key-succesfactoren. En dat is precies waar DB4ALL op inzet. Vanuit dit activiteitencentrum worden reeds allerhande activiteiten verzorgd die bijdragen aan ‘goed burgerschap’ van jongeren. Door sport en spel, ontmoeting, huiswerkbegeleiding, hulp bij relationele, juridische, of sociale problemen, begeleiding naar werk, eigen ondernemerschap, opleiding en scholing worden de kansen voor de aanwezige jongeren – die veelal behoren tot de kwetsbare doelgroep- drastisch verhoogd. Tot nu toe worden al deze activiteiten verzorgd door vrijwilligers.

De Stichting Tigers zet in voorliggend plan in op het formaliseren en professionaliseren van de reeds lopende activiteiten van DB4ALL. Het doel is tweeledig;

• Een base-camp (het activiteitencentrum) voor alle jongeren dat dagelijks open staat voor de eigen ontwikkeling en ontmoeting met de anderen;
• Het opzetten van een projectorganisatie waarmee meerdere projecten om de ontwikkeling van jongeren te bevorderen kunnen worden geïnitieerd.

Contact met stichting TIGERS - DB4ALL

De Stichting Tigers zet in voorliggend plan in op het formaliseren en professionaliseren van de reeds lopende activiteiten van DB4ALL